Name 4x100m Feuerwehrstafette - Männer
Wertung 4x100m Feuerwehrstafette - Männer
Mannschaftswertung Ja
Startlisten
4x100m Feuerwehrstafette - Männer
4x100m Feuerwehrstafette - Männer
Mannschaft Bestzeit Lauf
1. Team Landkreis Rostock 1 A 75,20 75,20
2. FF Schwarz A 76,41 76,41
3. FF Bollewick A 77,89 77,89
4. Team Landkreis Rostock 2 A 80,84 80,84
5. Team Landkreis Rostock 2 B D D