Name Löschangriff Nass - Männer
Wertung Löschangriff Nass - Männer
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 1
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 2
Löschangriff Nass - Männer
Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. FF Kummer 23,17 L: 26,82
R: 45,57
D L: 22,03
R: 23,17
23,17
2. FF Altentreptow 24,24 L: 25,36
R: 24,19
25,36 L: 24,24
R: 24,18
24,24
3. FF Bollewick 24,28 L: 24,28
R: 23,89
24,28 L: 23,42
R: 36,28
36,28
4. FF Schwartow 24,69 L: 26,27
R: 24,94
26,27 L: 24,69
R: 24,14
24,69
5. FF Murchin 24,77 L: 30,93
R: 23,13
30,93 L: 24,77
R: 23,87
24,77
6. FF Stove 24,85 L: 25,96
R: 26,09
26,09 L: 24,85
R: 22,91
24,85
7. FF Mesekenhagen 25,72 L: 25,72
R: 25,00
25,72
D
8. FF Tribsees 25,90 L: 25,90
R: 24,60
25,90 L: 26,15
R: 25,53
D
9. FF Hohen Viecheln 26,40 L: 29,45
R: 22,53
D L: 26,40
R: 22,75
26,40
10. FF Kuhlenfeld  27,36 L: 30,44
R: 31,36
31,36 L: 24,62
R: 27,36
27,36
11. Team Landkreis Rostock 2 27,44 L: 27,44
R: 24,89
27,44 L: 23,20
R: 32,00
32,00
12. FF Boek/Gorlosen 28,01 L: 36,23
R: 30,44
36,23 L: 26,51
R: 28,01
28,01
13. FF Ostseebad Nienhagen 28,12 L: 26,98
R: 28,89
28,89 L: 28,12
R: 26,27
28,12
14. FF Kotelow 28,34 L: 30,37
R: 30,03
30,37 L: 28,34
R: 27,55
28,34
15. FF Pantlitz 29,06 L: 29,06
R: 28,53
29,06 L: 27,71
R: 29,28
29,28
16. FF Schwerin-Warnitz 29,31 L: 27,57
R: 29,31
29,31
D
17. Team Landkreis Rostock 1 29,79 L: 29,79
R: 29,31
29,79 L: 32,90
R: 26,84
32,90
18. FF Schwarz 31,27 L: 32,38
R: 32,21
32,38 L: 31,27
R: 30,27
31,27
19. FF Thelkow 31,81 L: 31,81
R: 27,31
31,81 L: 36,70
R: 29,13
36,70
20. FF Grabow 32,49 L: 30,80
R: 32,49
32,49 L: 34,17
R: 73,07
73,07
21. FF Kavelstorf 33,10
R: 40,09
D L: 33,10
R: 27,14
33,10
22. FF Medow 33,34 L: 32,21
R: 33,34
33,34
D
23. FF Zarrendorf 35,45 L: 50,97
R: 49,71
50,97 L: 35,45
R: 34,15
35,45
24. FF Tarnow 37,59 L: 55,94
R: 38,63
55,94 L: 37,59
R: 36,32
37,59
25. FF Putbus 43,21 L: 87,22
R: 87,35
87,35 L: 43,21
R: 42,60
43,21